ورود  \/ 
x
x
ثبت
x
سبد خرید شما خالی می باشد.

بــه نــام خداونــدی کــه بــر قلــم و آنچــه بــا آن نگاشــته می شــود ســوگند یــاد کــرد و مــا را دوســت دار و علاقه منــد بــه علــم و علم آمــوزی قــرار داد.

ســال ها تجربــه در حــوزه  «آمــوزش علــوم تجربــی»  در مــدارس مختلــف، گــروه مولفیــن دانــا  را بــر آن داشــت تــا ضمــن بررســی خلاءهــا و مــوارد قابــل بهبــود در ایــن زمینــه، تــلاش کنــد تــا بســته آموزشــی کاربــردی و کارآمــدی را بــرای اســتفاده و تعمیــق یادگیــری فراگیــران فراهــم آورد .

جهــت نیــل بــه ایــن هــدف مهــم، از برخــی نَظریه هــای مهــم حــوزه یادگیــری و همچنیــن روش هــای جدیــد آموزشــی به دســت آمــده از آن هــا  نیــز بهــره گرفته ایــم کــه بــه چنــد مــورد از آن هــا بــه اختصــار اشــاره می کنیــم:

1- بر اساس نظریه یادگیری کُلب، سبک یادگیری تعدادی از دانش آموزان صرفاً از طریق تماشا کردن است و نمایــش یــک فیلــم یــا انیمیشــن آموزشــی، ضمــن ایجــاد جذابیــت بیشــتر و تعمیــق آمــوزش بــرای همــه فراگیــران،  بــرای یادگیــری ایــن گــروه از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت (از کاربــرد ایــن نظریــه در طراحــی لــوح فشــرده اســتفاده شــده است).

2- فرایند "یادگیری معکوس" از جدیدترین روش های فعال آموزش در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود که طی آن، دانش آموزان قبل از حضور در کلاس آمادگی ذهنی اولیه - برای یادگیری موثر- را با روش های مختلف کسب می کنند. روش هایی همچون تماشای فیلم، مطالعه متون، نقشه های مفهومی درس و .... .

در این رویکرد حتـی والدیــن نیــز می تواننــد پــس از تماشــای فیلم هــا، در رونــد یادگیــری بــه فرزندانشــان کمــک کننــد. (از کاربــرد ایــن روش تدریــس، در طراحــی لــوح فشــرده و بخــش نقشــه های مفهومــی کتــاب اســتفاده شــده اســت).

3- آزوبــل در «نظریــه جــذب معنــادار کلامــی»  معتقــد اســت فراگیــران فقــط از طریــق حفــظ مطالــب و یادگیــری پراکنــده قــادر بــه یادگیــري واقعــی نمی باشــند و زمینــه یادگیــري معنــادار از طریــق ســازماندهی کــردن، ارتبــاط دادن و افــزودن منظم مطالــب بــه ســاختار شــناخت قبلــی فراهــم می شــود.

بــر اســاس نظریــه آزوبــل، یادگیــري معنــادار زمانــی در شــخص فراگیــر ایجــاد می شــود کــه او بتوانــد به صورتــی کامــلا فعال، بیــن آموخته هــاي جدیــد خــود و مطالبــی کــه قبــلا در ذهنش وجود داشته، ارتباط موثری برقرار کند. (از کاربرد ایــن نظریــه در بخــش آموختیــم کــه و طراحــی نقشــه های مفهومــی کتــاب اســتفاده شــده اســت).

بــه دلیــل گســتردگی روزافــزون حجــم اطلاعــات و دانــش بشــری، امــروزه داشــتن ایــن انتظــار از معلمــان کــه پاســخ همــه ســؤالات را بداننــد، دور از ذهــن خواهــد بــود.  لــذا در نظریه هــای ســاختن گرایی کــه  نظریــه آزوبــل جــزء آن هــا طبقه بنــدی می شــود، معلمــان ایــن اجــازه را بــه خــود می دهنــد کــه همــراه بــا دانش آموزانشــان بیاموزنــد.

آهنــگ رشــد علــم در گــذر تاریــخ آن، همیشــه نویدبخــش حرکــت و ارتقــاء از رهگــذر تلاش هــا و زحمــات دانشــمندان بــوده اســت، باشــد کــه به واســطه بازخوردهــا و مســاعدت های شــما گرامیــان، مــا هــم در آینــده ســهم ناچیــزی در آمــوزش دانــش داشــته باشــیم.                                                                           

                                                                                                                                                                                     «گروه مؤلفان دانا»

راه‌های ارتباطی

اگر سوالی دارید به روش‌های زیر می‌توانید بپرسید:

  • ثبت سوال در سایت
  • استفاده از گفتگوی آنلاین سایت
  • تماس با شماره پشتیبانی
  • بخش ارتباط با ما
  • ارسال ایمیل

شماره پشتیبانی : 09378675769
پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ساعت کار پشتیبانی : شنبه تا پنج‌شنبه - 8 الی 19

مراکز فروش

آمار بازدیدکنندگان

امروز62
دیروز70
این هفته441
این ماه1293
کل22223

چند نفر آنلاین داریم؟

2
کاربر آنلاین

جمعه, 22 آذر 1398 14:03