0
0

تنظیمات قالب

بسته های آموزشی

بسته آموزشی علوم تجربی هر سه پایه قیمت : 1,700,000 ﷼ قیمت برای شما: 1,275,000 ﷼
بسته آموزشی علوم تجربی پایه هفتم قیمت : 500,000 ﷼ قیمت برای شما: 450,000 ﷼
بسته آموزشی علوم تجربی پایه هشتم قیمت : 550,000 ﷼ قیمت برای شما: 495,000 ﷼
دفتر کار علوم تجربی پایه هفتم - جدید قیمت : 180,000 ﷼ قیمت برای شما: 162,000 ﷼
بسته کامل علوم پایه هفتم - ویژه مدارس قیمت : 550,000 ﷼ قیمت برای شما: 412,500 ﷼
دفتر کار علوم تجربی پایه هشتم - جدید قیمت : 180,000 ﷼ قیمت برای شما: 162,000 ﷼
بسته کامل آموزشی علوم پایه هشتم - ویژه مدارس قیمت : 550,000 ﷼ قیمت برای شما: 412,500 ﷼
دفتر کار علوم تجربی پایه نهم - جدید قیمت : 180,000 ﷼ قیمت برای شما: 162,000 ﷼

کتاب کار دانا

کتاب کار علوم پایه هفتم - چاپ جدید قیمت : 400,000 ﷼ قیمت برای شما: 360,000 ﷼
کتاب کار علوم پایه هشتم - چاپ جدید قیمت : 400,000 ﷼ قیمت برای شما: 360,000 ﷼
بسته آموزشی کتاب کار علوم پایه هشتم قیمت : 400,000 ﷼ قیمت برای شما: 300,000 ﷼

لوح فشرده دانا

بسته لوح فشرده علوم پایه هفتم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
بسته لوح فشرده علوم پایه هشتم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
بسته لوح فشرده علوم پایه نهم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
لوح فشرده علوم تجربی هر سه پایه قیمت : 750,000 ﷼ قیمت برای شما: 562,500 ﷼

بسته های ویژه مدارس و دبیران

بسته آموزشی علوم تجربی هر سه پایه قیمت : 1,700,000 ﷼ قیمت برای شما: 1,275,000 ﷼
بسته آموزشی کتاب کار علوم پایه هشتم قیمت : 400,000 ﷼ قیمت برای شما: 300,000 ﷼
بسته لوح فشرده علوم پایه هفتم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
بسته لوح فشرده علوم پایه هشتم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
بسته لوح فشرده علوم پایه نهم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
لوح فشرده علوم تجربی هر سه پایه قیمت : 750,000 ﷼ قیمت برای شما: 562,500 ﷼
بسته کامل علوم پایه هفتم - ویژه مدارس قیمت : 550,000 ﷼ قیمت برای شما: 412,500 ﷼
بسته کامل آموزشی علوم پایه هشتم - ویژه مدارس قیمت : 550,000 ﷼ قیمت برای شما: 412,500 ﷼

نرم افزارهای آموزشی دانا

بسته لوح فشرده علوم پایه هفتم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
بسته لوح فشرده علوم پایه هشتم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
بسته لوح فشرده علوم پایه نهم قیمت : 250,000 ﷼ قیمت برای شما: 187,500 ﷼
شماره سریال آزمون ساز دانا قیمت : 200,000 ﷼ قیمت برای شما: 100,000 ﷼
نتایج 1 تا 16 از کل 22 نتیجه